Skip to main content

Akreditovane specijalizovane obuke za medijatore

ADR Partners u saradnji sa Partnerima Srbija organizuju seriju akreditovanih onlajn treninga

ZA POSREDNIKE – MEDIJATORE

u oktobru i novembru 2021.

putem Zoom internet platforme

Medijacija u privrednim sporovima

od 2. do 4. novembra 2021.

15:00 – 19:00 časova

Sticanje specijalizovanih znanja i veština za medijatore – posrednike u rešavanju privrednih sporova, a naročito razvijanje veština za rešavanje kompleksnih privrednih sporova, uključujudi i građevinske i finansijske sporove, sporove u oblasti stečaja, kao i različite oblike vansudskog rešavanja sporova u privredi, uključujudi korišćenje medijacije pre i u toku arbitražnog postupka.

Pohađanjem ove obuke, licencirani medijatori stiču uverenje o završenih 10 sati stručnog usavršavanja, neophodnih za produženje dozvole za posredovanje.

Obuka je namenjena medijatorima koji su završili osnovnu obuku za posrednike, kao i advokatima, pravnicima, menadžerima, i drugim zaposlenim u privrednim društvima, javnim preduzedima, institucijama, te javnom i nevladinom sektoru, punomoćnicima i pravnim konsultantima, kao i svima koji su u okviru svojih svakodnevnih radnih aktivnosti uključeni u prevenciju i rešavanje sporova u privredi.

Program treninga posebno je prilagođen sprovođenju putem interneta korišćenjem aplikacije Zoom. Radi najoptimalnijeg prilagođavanja metodologije predavanja potrebama polaznika obuke, ovaj trening se sprovodi tokom tri (3) dana, od 02.11.2021. do 04.11.2021. u periodu od 15:00 do 19:00.

Nakon prijavljivanja, svi polaznici dobiće instrukcije za instaliranje Zoom aplikacije, koje je besplatno, kao i sve informacije i podršku neophodne za pohađanje obuke putem interneta. Za učešće na obuci, svakom polazniku je neophodan računar/tablet sa integrisanim ili eksternim mikrofonom i kamerom (moguće je koristiti i tablet ili mobilni telefon, iako se preporučuje računar sa tastaturom), kao i stabilna internet konekcija.

 • Rešavanje privrednih sporova u Srbiji
 • Modaliteti rešavanja kompleksnih sporova u privredi u svetu
 • Ostvarivanje načela medijacije u privrednim sudovima u Srbiji
 • Medijacija u Evropi – Italijanski model
 • Faze medijacije – otvaranje, istraživanje, pregovaranje, zaključenje
 • Stilovi, napredne strategije i tehnike medijatora u privredi
 • Ugovorne klauzule o rešavanju privrednih sporova
 • Intervencije medijatora za prevazilaženje blokada (JAMS model)
 • Najčešće greške medijatora i kako ih prevazići
 • Rešavanje sporova u građevinarstvu
 • Medijacija u građevinskim sporovima
 • Poverljivost i etička pitanja u privrednoj medijaciji
 • Blažo Nedić, advokat, LLM in Dispute Resolution,Pepperdine University School of Law; IMI Sertifikovani  medijator, regionalni medijator Svetske banke, sertifikovani medijator od strane JAMS International, ADR Centre Global, Privredne komore Srbije, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti
 • Srđan Topalović, dipl.ing. grad, spec. inz.zas.ziv. sred, medijator, FIDIC adjudicator, konsultant na projektima EU, EIB, KfW
  i
  GOSTUJUĆI PREDAVAČI iz oblasti privrednog prava

Kotizacija za obuku iznosi 14.950 dinara, i obuhvata predavanja, sve materijale i prezentacije u elektronskoj formi, priručnik za stručno usavešavanje medijatora,  radni materijal i dodatnu literaturu, pristup interaktivnoj E-learning platformi, kao i Uverenje o  završenoj  specijalizovanoj obuci.

Za prijave do 01. oktobra 2021. kotizacija iznosi 11.950 dinara

Za redovne članove Nacionalnog udruženja medijatora Srbije kotizacija iznosi 9.950 din. 

Plaćanje se može izvršiti u 2 jednake  rate  –  prva rata se uplaćuje prilikom prijavljivanja na obuku, i predstavlja potvrdu rezervacije i odustanicu, dok se druga rata može uplatiti najkasnije do početka obuke.

Medijacija u porodičnim sporovima

od 29. novembra do 1. decembra 2021.

15:00-19:00 časova

Sticanje znanja i veština potrebnih za primenu medijacije u sporovima iz porodičnih odnosa, a naročito osposobljavanje za razumevanje i primenu relevantnih normi Porodičnog zakona i Zakona o posredovanju u rešavanju sporova u postupcima porodične medijacije, uključujudi i procenu primenljivosti medijacije u sferi porodičnih odnosa, postupanje u slučajevima sa elementima nasilja u porodici, uključivanje deteta i tredih lica u proces medijacije, pripremu sporazuma u porodičnoj medijaciji, kao i druga neophodna znanja i veštine za primenu medijacije u porodičnim sporovima.

Pohađanjem ove obuke, polaznici stiču uverenje o završenih 10 sati stručnog usavršavanja, neophodnih za produženje dozvole za posredovanje.

Obuka je namenjena medijatorima koji su završili osnovnu obuku za posrednike – medijatore, kao i profesionalcima koji u okviru svojih svakodnevnih aktivnosti pomažu porodicama u rešavanju konflikata.

Program treninga posebno je prilagođen sprovođenju putem interneta korišćenjem aplikacije Zoom. Radi najoptimalnijeg prilagođavanja metodologije predavanja potrebama polaznika obuke, ovaj trening se sprovodi tokom tri (3) dana, od 29.11.2021. do 01.12.2021. u periodu od 15:00 do 19:00.

Nakon prijavljivanja, svi polaznici dobiće instrukcije za instaliranje Zoom aplikacije, koje je besplatno, kao i sve informacije i podršku neophodne za pohađanje obuke putem interneta. Za učešće na obuci, svakom polazniku je neophodan računar/tablet sa integrisanim ili eksternim mikrofonom i kamerom (moguće je koristiti i tablet ili mobilni telefon, iako se preporučuje računar sa tastaturom), kao i stabilna internet konekcija.

Ova obuka sprovodi se u saradnji sa organizacijom Partneri Srbija.

 • Pravni okvir za primenu porodične medijacije
 • Kriterijumi primenljivosti medijacije u oblasti porodičnih odnosa
 • Prisustvo nasilja u porodičnom odnosu – rana identifikacija i implikacije u medijaciji
 • Tehnike za ujednačavanje moći strana u sporu
 • Rad sa intenzivnim osećanjima u porodičnim sporovima
 • Specifične intervencije medijatora u oblasti porodične medijacije
 • Uključivanje deteta i/ili trećih lica u proces mediijacije
 • Priprema sporazuma u porodičnoj medijaciji i druge dužnosti medijatora
 • Dragana Ćuk Milankov,psiholog, medijatorka, ADR Partners & Centar za alternativno rešavanje sukoba (CARS); medijatorka sa liste Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, gostujuća predavačica Centra za  posredovanje Crne Gore i Advokatske komore Slovenije
 • dr Jelena Arsić, medijatorka, Pravni fakultet Univerziteta Union

Kotizacija za obuku iznosi 14.950 dinara, i obuhvata predavanja, sve materijale i prezentacije u elektronskoj formi, priručnik za stručno usavešavanje medijatora,  radni materijal i dodatnu literaturu, pristup interaktivnoj E-learning platformi, kao i Uverenje o  završenoj  specijalizovanoj obuci.

Za prijave do 01. oktobra 2021. kotizacija iznosi 11.950 dinara

Za redovne članove Nacionalnog udruženja medijatora Srbije kotizacija iznosi 9.950 din. 

Plaćanje se može izvršiti u 2 jednake  rate  –  prva rata se uplaćuje prilikom prijavljivanja na obuku, i predstavlja potvrdu rezervacije i odustanicu, dok se druga rata može uplatiti najkasnije do početka obuke.

Medijacija u oblasti zlostavljanja na radu – Mobing

od 16. do 18. novembara 2021.

15:00 – 19:00 časova

Sticanje znanja i veština za primenu znanja u konkretnim uslovima, a naročito osposobljavanje za razumevanje Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu i primenu Pravilnika o zlostavljanju na radu, definisanju i prepoznavanju manifestacija i posledica mobinga, kao i neophodna znanja i veštine za medijaciju u slučajevima zlostavljanja na radu.

Pohađanjem ove obuke, polaznici stiču uverenje o završenih 10 sati stručnog usavršavanja, neophodnih za produženje dozvole za posredovanje.

Obuka je namenjena medijatorima koji su završili osnovnu obuku za posrednike – medijatore, kao i licima iz oblasti rada i radnih odnosa, zaposlenima u preduzećima, institucijama i javnom i nevladinom sektoru, profesionalcima iz oblasti ljudskih resursa i pravnih službi, kao i svima koji u okviru svojih svakodnevnih radnih aktivnosti pomažu zaposlenima u rešavanju konflikata ili su lica za podršku ili posredovanje u slučajevima zlostavljanja na radu.

Program treninga posebno je prilagođen sprovođenju putem interneta korišćenjem aplikacije Zoom. Radi najoptimalnijeg prilagođavanja metodologije predavanja potrebama polaznika obuke, ovaj trening se sprovodi tokom tri (3) dana, od 16.11.2021. do 18.11.2021. u periodu od 15:00 do 19:00.

Nakon prijavljivanja, svi polaznici dobiće instrukcije za instaliranje Zoom aplikacije, koje je besplatno, kao i sve informacije i podršku neophodne za pohađanje obuke putem interneta. Za učešće na obuci, svakom polazniku je neophodan računar/tablet sa integrisanim ili eksternim mikrofonom i kamerom (moguće je koristiti i tablet ili mobilni telefon, iako se preporučuje računar sa tastaturom), kao i stabilna internet konekcija.

Ova obuka sprovodi se u saradnji sa organizacijom Partneri Srbija.

 • Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu
 • Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa primenom Zakona;
 • Krivičnopravna, prekršajna i disciplinska dimenzija odgovornosti;
 • Slučajevi diskriminacije
 • Faktori za nastanak mobinga;
 • Psihološke karakteristike žrtve i mobera
 • Percepcija situacije, uloga, vlasitite pozicije i mogućnost razrešenja problema;
 • Sekundarna viktimizacija
 • Psihiloške, zdravstvene, socijalne i ekonomske posledice mobinga
 • Uloga medijatora u slučajevima mobinga
 • Vera Despotović, medijatorka, porodična psihoterapeutkinja, nekadašnji  rukovodilac Savetovališta za brak i porodicu pri Gradskom centru za socijalni rad u Beogradu, zaposlena na Fakultetu za medije i komunikacije
 • Blažo Nedić, advokat, LLM in Dispute Resolution, Pepperdine University School of Law; IMI Sertifikovani  medijator, regionalni medijator Svetske banke, sertifikovani medijator od strane JAMS International, ADR Centre Global, Privredne komore Srbije, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Kotizacija za obuku iznosi 14.950 dinara, i obuhvata predavanja, sve materijale i prezentacije u elektronskoj formi, priručnik za stručno usavešavanje medijatora,  radni materijal i dodatnu literaturu, pristup interaktivnoj E-learning platformi, kao i Uverenje o  završenoj  specijalizovanoj obuci.

Za prijave do 01. oktobra 2021. kotizacija iznosi 11.950 dinara

Za redovne članove Nacionalnog udruženja medijatora Srbije kotizacija iznosi 9.950 din. 

Plaćanje se može izvršiti u 2 jednake  rate  –  prva rata se uplaćuje prilikom prijavljivanja na obuku, i predstavlja potvrdu rezervacije i odustanicu, dok se druga rata može uplatiti najkasnije do početka obuke.

Napredne veštine pregovaranja i komunikacije u privredi

Cilj obuke je sticanje specijalizovanih znanja i veština za medijatore – posrednike u rešavanju privrednih sporova, a naročito razvijanje veština pregovaranja i veština konstruktivne komunikacije u privrednim
sporovima.

Pohađanjem ove obuke, polaznici stiču uverenje o završenih 10 sati stručnog usavršavanja, neophodnih za produžanje dozvole za posredovanje.

Obuka je namenjena medijatorima koji su završili osnovnu obuku za posrednike, kao i advokatima, pravnicima, menadžerima, i drugim zaposlenim u privrednim društvima, javnim preduzećima, institucijama, te javnom i nevladinom sektoru, savetnicima i konsultantima, kao i svima koji su u okviru svojih radnih aktivnosti uključeni u pregovore i rešavanje sporova u privredi.

 • Napredne veštine komunikacije neophodne za motivisanje strana u sukobu za korišćenje medijacije
 • Psihološke veštine komunikacije u situacijama sukoba
 • Izvinjenje u pregovorima i medijaciji
 • Stilovi upravljanja sukobom
 • Priprema za pregovaranje i analiza pregovaračke pozicije:BATNA, WATNA, LATNA;
 • Priprema medijatora I rukovodioca za prvi sastanak
 • Follow up
 • Blažo Nedić, advokat, LLM in Dispute Resolution,Pepperdine University School of Law; IMI Sertifikovani  medijator, regionalni medijator Svetske banke, sertifikovani medijator od strane JAMS International, ADR Centre Global, Privredne komore Srbije, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti
 • Dragana Ćuk Milankov,psiholog, medijatorka, ADR Partners & Centar za alternativno rešavanje sukoba (CARS); medijatorka sa liste Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, gostujuća predavačica Centra za  posredovanje Crne Gore i Advokatske komore Slovenije

Za sve informacije o registraciji za ovu obuku, kontaktirajte nas putem telefona 011/3231 552, ili e-mailom na milica.andric@adrpartners.rs.

PRIJAVITE SE ZA OVE OBUKE