Skip to main content

NAŠ TIM

Blažo Nedić

Advokat i medijator

Blažo Nedić je međunarodno akreditovani medijator, advokat, trener i konsultant, sa preko 25 godina iskustva u Srbiji, Evropi i SAD. Predsednik je Nacionalnog udruženja medijatora Srbije i jedan od 30 medijatora medijatora Svetske Banke, gde je angažovan kao medijator, fasilitator, i trener u 12 zemalja jugoistočne i zapadne Evrope. Član je globalne mreže medijatora ADR Center iz Rima, a trenutno je angažovan kao (Key) Ekspert za Medijaciju i ADR na EU Projektu „Podrška Vrhovnom kasacionom sudu Srbije“.
Medijacijom se bavi od 2002. godine. Kao medijator, sertifikovan je od strane ABA Dispute Resolution Section, ADR Group (UK) i JAMS International (SAD). U Srbiji je licenciran kao medijator i akreditovan kao trener za sprovođenje osnovne i specijalizovane obuke medijatora od strane Ministarstva pravde Republike Srbije. Nalazi se na listi medijatora Privredne komore Srbije i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Od 2006. bavi se isključivo vansudskim rešavanjem sporova i kao medijator postupao je u nekoliko stotina privrednih, imovinskih, radnopravnih i sporova u oblasti diskriminacije, uključujući i 40 predmeta medijacije pred Los Angeles Superior Court, u Kaliforniji, SAD. 2018. godine bio je angažovan od strane pravnog tima General Electric korporacije u rešavanju četiri kompleksna međunarodna privredna spora putem pregovaranja, medijacije i arbitraže.
2012. godine bio je dobitnik JAMS Weinstein International Mediation stipendije, a od 2018. godine je Senior Fellow Weinstein International Mediation Fondacije. 2015. g. bio je gostujući predavač na Klinici za medijaciju na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 2016. godine dobitnik je priznanja od strane Udruženja medijatora Slovenije. 2017. i 2019. godine bio je medijator i sudija na međunarodnom takmičenju Međunarodne privredne komore u Parizu (ICC).
Član je Advokatske komore Srbije od 1997. godine i sudski prevodilac za engleski jezik pri Višem sudu u Beogradu od 2003. Član je American Bar Association (ABA) od 2002. Radio je u advokatskoj praksi u Velikoj Britaniji i Srbiji. Bio je član pravnog tima Ian Macdonald QC u House of Lords predmetu Regina v. SSHD (ex parte Abdi & Gave) 1 WLR 298 HL. Od 2001. do 2008. radio je kao pravni savetnik USAID programa reforme pravosuđa u Srbiji u organizaciji ABA/CEELI, na projektima pravne reforme i alternativnog rešavanja sporova. Od 2008. godine sarađuje sa organizacijom Partneri Srbija na projektima jačanja vladavine prava, primene medijacije i ADR-a, razvoja demokratije i zaštite ljudskih prava. Član je radne grupe Ministarstva pravde RS za izradu novog Zakona o medijaciji, a bio je član i radne grupe za izradu Zakona o posredovanju u rešavanju sporova 2014., kao i radne grupe za Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći 2017.g.
Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, ima završene postdiplomske studije "International and Comparative Business Law" na Metropolitan University u Londonu u Engleskoj i Master diplomu "LL.M. in Dispute Resolution" stečenu na Pravnom fakultetu Univerzitete Pepperdine u Kaliforniji, SAD, kao i sertifikat iz naprednog pregovaranja od strane Pravnog fakulteta Univerziteta Harvard, SAD.
Redovno piše u međunarodnim stručnim publikacijma, blogovima, i forumima, drži treninge i prezentacije na temu medijacije i rešavanja sporova na domaćim, regionalnim i međunarodnim konferencijama i događajima. Govori srpski, francuski i engleski, medijaciju sprovodi na srpskom i engleskom jeziku.

Dragana Ćuk Milankov

Psilog, medijatorka i fasilitator

Psiholog, medijatorka i fasilitatorka. Predsednica Centra za alternativno rešavanje sukoba. Diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Radila na Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu u Beogradu, kao klinički psiholog i psihoterapeut. Aktivna u oblasti medijacije od 2002 godine. Dugogodišnja konsultantkinja Nemačke vladine organizacije za tehničku pomoć i saradnju GIZ, projekta Jačanje struktura za osnaživanje mladih i participaciju, na programima školske medijacije i medijacije u zajednici (kao kreatorka programa, fasilitatorka treninga i supervizorka sprovođenja programa). Angažovana u organizaciji za podršku žrtvama trgovine ljudima Atina u okviru koje sprovodi medijacije između korisnica programa i njihovih porodica. Učestvovala u više projekata uspostavljanja službe medijacije u Srbiji i Crnoj Gori. 2009. godine angažovana kao nacionalna konsultantkinja UNDP-ja na programu podrške sprovođenju antidiskriminacionog zakonodavstva i medijacije u Srbiji. Od 2011. godine koordinatorka radne grupe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti za kreiranje službe medijacije u slučajevima diskriminacije. 2013. godine konsultantkinja UNWoman na programu podrške uspostavljanja mehanizma osobe od poverenja u okviru sektora bezbednosti, u domenu veština medijacije. Bila je angažovana kao gostujući predavač na specijalističkim studijama iz oblasti medijacije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Članica South East European Mediation Forum-a (SEEMF), i Mediation Training Institute Community. Članica više nacionalnih ekspertskih grupa. Autorka mnogih priručnika i publikacija.

dr Jelena Arsić

Medijatorka i fasilitatorka

Diplomirana pravnica, porodična medijatorka i fasilitatorka. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, magistrirala 2005. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Pitsburg, SAD, odbranivši magistarski rad u oblasti porodične medijacije. Doktorirala 2014.g. na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu. Sertifikat za sudskog porodičnog medijatora stekla pri Centru za medijaciju i pravo u Pitsburgu. Aktivna u oblasti medijacije i alternativnog rešavanja sporova od 2003. godine, istovremeno se usavršavajući u oblasti porodične i privredne medijacije. Učestvovala u više projekata uspostavljanja i razvoja medijacije u Srbiji i regionu. Od 2006-2008. godine radi za Američko udruženje pravnika na projektima podrške razvoju medijacije u Srbiji. Od 2008. godine konsultant IFC – World Bank u Srbiji u oblasti medijacije. 2009. godine angažovana kao nacionalni konsultant UNDP u okviru projekta „Podrška sprovođenju antidiskriminacionog zakonodavstva i medijacije u Srbiji”. Bila je angažovana kao gostujući predavač na specijalističkim studijama iz oblasti medijacije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu i na predmetu Porodična medijacija u okviru master studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Članica European Mediation Network Initiative (EMNI), South East European Mediation Forum (SEEMF), članica američke Asocijacije za rešavanje konflikata (ACR) i Asocijacije medijatora Srbije (AmS). Bila je članica radne grupe za izradu nacrta novog Zakona o medijaciji. Autorka je nekoliko priručnika, studija i drugih tekstova iz oblasti medijacije i alternativnog rešavanja sporova. Zaposlena je kao profesorka na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu. Medijaciju sprovodi na srpskom i engleskom jeziku.

Julia Roig

Mediator

Starting in 2008, Julia had the privilege of working as Executive Director for two years at PartnersGlobal under the mentorship of our founder Raymond Shonholtz. She took over as President of the organization in 2010 upon his retirement and feels strongly about carrying on his legacy. Her roots in Portland, Oregon are an important part of her identity, as well as the number of years she spent living and working in Bogota and Belgrade.

Julia has spent her entire career as a mediator, conflict resolver and peacebuilder and brings to the Partners Network a commitment to multi-lateralism, authentic partnership and building bridges with other networks and industries. Trained as a lawyer, she is a collaborative leader who drives the entrepreneurial spirit at PartnersGlobal to continue to grow and adapt as an organization.

Anyone who knows Julia well, knows she loves to bake cookies for her loved ones, will lead any group in song around the piano or campfire and has been accused of being a “pathological optimist.”

Srđan Topalović

Medijator

Diplomirani građevinski inženjer za konstrukcije, specijalista inženjer zaštite životne sredine, licencirani inženjer u Srbiji i Crnoj Gori sa iskustvom u infrastrukturnim projektima u oblasti životne sredine, transporta i energetike, medijator licenciran od strane Ministarstva pravde Republike Srbije i FIDIC Adjudikator. Glavna oblast ekspertize je priprema tendera i ugovora, upravljanje odštetnim zahtevima i rešavanje sporova. Učestvovao je u različitim fazama realizacije projekata, od identifikacije preko pripreme projekta, pripreme tendera, projektovanja, nadzora nad izgradnjom (u svojstvu FIDIC Inženjera) i praćenja i evaluacije projekta. Tokom profesionalne karijere stekao je iskustvo u izgradnji i nadzoru u projektima korišćenjem različitih tipova standardnih ugovornih dokumenata, uključujući FIDIC, EU, EBRD, EIB, KfW i dokumenta SB. Takođe, poseduje iskustvo u projektovanju konstrukcija prema srpskim i britanskim standardima i Evrokodovima. Učestvovao je u različitim fazama razvoja projekata u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Rumuniji, Albaniji, Kataru i Gani. Na projektu ARS u građevinarstvu, u ime Međunarodne finansijske korporacije, preveo je FIDIC MRB harmonizovano izdanje i držao treninge o primeni FIDIC-a i o alternativnom rešavanju sporova u Srbiji i Bosni i Hercegovini.
Udruženje inženjera konsultanata Srbije je započelo proces akreditacije kao Međunarodnog FIDIC trenera.
Srđan Topalović je do sada jedini učesnik iz Srbije koji je uspešno završio FIDIC Program obuke u menadžmentu za mlade profesionalce 2010. Jednoglasnom odlukom kolega učesnika bio je izabran da bude predsedavajući završne konferencije tokom godišnje FIDIC konferencije 2010. u Nju Delhiju. Godine 2011, dobio je posebno priznanje kao jedan od 10 najuspešnijih evropskih mladih profesionalaca u takmičenju koje organizuje Evropska Federacija Udruženja Inženjera konsultanata (EFCA).

Maša Kociper

Mediator

Lawyer, mediator and trainer of mediators. She graduated from the Ljubljana Law faculty and passed the Bar exam. She successfully combines her legal knowledge with psychological and communication skills (including neuro-linguistic programming and coaching), as well as dispute resolution techniques. In 2018 she became a member of Slovenian Parliament. Before elections she worked as a practising lawyer and mediater in Ljubljana. In Years 2017-2019, she was Head of the Mediation Centre at the Bar Association of Slovenia.
She has been actively engaged in mediation since 2002, when she started working at the Ljubljana District Court. There, she led the Office for Public Relations until 2006, and at the same time also the Office for Alternative Dispute Resolution until the end of 2011. As a leader of the ADR Office, she actively participated in establishing the very first mediation programme in Slovenia. In this court associated mediation programme she over looked and coordinated the work of 80 mediators, who all together had over 100 hours of mediation meetings weekly. During this time, she also worked as a mediator, lecturer and trainer of mediators.
Maša acquired basic mediator training in 2002 at the Superior Court of Washington D.C., specializing in mediation in family matters. In 2003 she conducted trainings for mediators in commercial matters, carried out by the ADR Group in London. In 2004 she concluded basic Court mediator training, followed by advanced mediator training in civil, commercial and family matters.
She acquired a “Train the Trainer” certificate at the Dutch Centre for International Legal Cooperation (CILC) in 2005. In the following years she attended numerous trainings in regards to psychology, conflict management and dynamics, psychological and communication techniques for conflict resolution. In 2015 she acquired the certificates for completing the trainings NLP (neuro-lingvistic programming) Coach and NLP Practitioner.
As a coach and lecturer, she conducted numerous courses and trainings for mediators as well as lawyers and judges in Slovenia and abroad. She completed a traineeship programme in 2004 in one of the leading mediator companies in the UK, ADR Group and in 2005 carried out multiple study rotations in Dutch courts performing mediation.
In 2009 she was an active participant in the preparation of the first Slovenian legislation regarding mediation. Within the working group of Ministry of Justice she became a co-author of guidelines for mediation procedures and a co-author of the guidebook “Mediation in theory and practice” issued by the Slovenian Association of Mediators.
In 2016, Slovenian Association of Mediators awarded her a special award for merits in the development and promotion of mediation in Slovenia.
She was a Member of Parliament already from 2011 until 2014. From Year 2008 till 2014, and again from 2018, she has been member of Ljubljana City Council.

Miodrag Stojadinović

Medijator

Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Nišu, 1988. godine. Ima više od 20 godina iskustva na upravljačkim pozicijama u korporativnom, javnom i civilnom sektoru. G. Stojadinović je jedan od osnivača Medija centra u Nišu.
Od 1998. do 2000. kao koordinator Švedskog Helsinškog Komiteta radio je na uspostavljanju mreže organizacija civilnog društva širom Srbije. Od 2000 – 2003. bio je regionalni menadžer programa USAID/OTI. Od 2003. do 2011. bio je menadžer sektora korporativnih poslova kompanije Filip Moris u Nišu.
Od 2006. do 2010. predsedavao je Skupštinom Regionalne privredne komore u Nišu koja broji više od 2500 članica na području 3 okruga.
Tokom 2011 – 2012, g. bio je vodja tima USAID/SLD programa zadužen za unapredjenje saradnje javnog i poslovnog sektora u 32 jedinice lokalne samouprave širom Srbije. 2013 godine bio je direktor komunikacija i korporativnih poslova Fabrike stakla u Paraćinu.
Suosnivač je kompanije ADR Partners Beograd i sertifikovani medijator. Specijalizovan za medijaciju i pregovaranje u korporativnom sektoru, lokalnim samoupravama, kao i u sporovima između javnog i poslovnog sektora.
Govori engleski i nemački jezik, medijaciju sprovodi na srpskom, engleskom i nemačkom jeziku.

Ana Toskić

Medijatorka i fasilitatorka

Ana Toskić, LL.M, medijatorka i fasilitatorka. Osnovne i master studije (Master Evropskih integracija) završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa specijalizacijom iz oblasti zaštite privatnosti u radnim odnosima. Od 2010. godine, Ana radi u Partnerima za demokratske promene Srbija na programima jačanja vladavine prava i unapređenja primene metoda mirnog rešavanja sporova.

Osnovnu obuku za medijatore završila je u organizaciji Međunarodne finansijske korporacije. Sertifikovani je medijator za sporove sa elementima diskriminacije, upisana na listi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Registrovani je posrednik u Registru Ministarstva pravde Republike Srbije, i jedan od osnivača Nacionalnog udruženja medijatora Srbije.

Ana Toskić organizovala je i učestvovala u više projekata uspostavljanja i razvoja medijacije, uključujući i projekte unapređenja sistema za posredovanje u predmetima sporazumnog finansijskog restrukturiranja u okviru Privredne komore Srbije, uspostavljanja centra za medijaciju u lokalnoj zajednici u opštini Voždovac, izgradnje sistema za medijaciju u slučajevima diskriminacije u okviru Službe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, itd.

Ana Toskić objavila je niz članaka i publikacija iz vladavine prava i mirnog rešavanja sporova, uključujući i: „Priručnik za medijaciju u lokalnoj zajednici“ (ko-autorka), „Zaštita privatnosti u Srbiji – Analiza primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti“ (ko-autorka), „Primena medijacije u Srbiji – dostignuća i izazovi“ (urednica), „Besplatna pravna pomoć na jugu Srbije“, (urednica), itd.

Govori tečno engleski, i koristi španski jezik.

Leonardo D'Urso

Mediator

Leonardo D’Urso is a full-time mediator, co-founder and CEO of ADR Center, scientific expert of the Working Group on Mediation of CEPEJ at the Council of Europe, Problem-solving expert at the Project Complaint Mechanism (PCM) of the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and member of the Board of Director of the Weinstein International Foundation – Mediating a Better Future. With more than 20 years’ experience in the field of Alternative Dispute Resolution (ADR) and Arbitration, he has mediated over 1.200 national and international complex civil and commercial mediations/arbitrations and facilitated various public dialogue processes. In the field of consulting, his current focus is developing ADR strategic policies for Governments and Ministries of Justice and drafting effective legislative frameworks and fast-track arbitration approaches to increase the recourse to mediation and arbitration procedures.
Since 1998, he has been nominated as senior expert in several international projects on ADR and Arbitration in Africa, Asia, Central America and Europe. In particular, he has been one of the leading experts in the two-year successful project for the creation of the first mediation center for commercial dispute in Kabul, Afghanistan and previously in a project aimed to create three court-annexed mediation pilot programs in the states of Abia, Kaduna and Lagos in Nigeria. The most recent projects aimed to draft mediation legislative reforms and implement capacity building in the Republics of Azerbaijan, Serbia and in Turkey based on the Italian Mediation Model. He has also extensive experience in CIS countries, especially working in this field with public institutions and stakeholders in Azerbaijan, Belarus, Armenia and Moldova.
Author of several publications on negotiation, mediation and arbitration, Leonardo has lectured on Negotiation and Mediation Techniques at a number of universities, Chambers of Commerce and multinational corporations. In the last 20 years, he has been speaker in hundreds of conferences and workshops in the field of negotiation, mediation, ADR and arbitration. In Rome, Leonardo teaches at LUISS University a course on “Negotiation and Conflict Resolution”. With ADR Center, he is the co-organizer of the Italian editions of the workshop “Negotiation for Executives” of the Program on Negotiation (PON Global) at Harvard Law School.

Srđan Šimac

Mediator

Srđan Šimac, Ph.D. is a judge of the High Commercial Court of the Republic of Croatia and President of Croatian Mediation Association. He is among leading mediators in Croatia with unique expertise and approach and mediation pioneer. He has mediated a many domestic and international commercial disputes (over 400): maritime law /he is a lieutenant of the merchant marine/, commercial contracts, sale of goods/services, insurance/reinsurance, construction, employment & workplace, partnership, family business, division of property and disputes with a public sector. He helped hundreds persons and companies to resolve their conflicts and disputes. He treats them always as the most important persons in the world. Srđan is a mediation trainer, lecturer, speaker, author and mediation promoter nationally and internationally (in 17 countries). He is GEMME Board member; an international mediation consultant (EBRD, CEDR, and IDLO), CEDR accredited mediation trainer and an international mediator recognized in mediation centers Washington (ICSID), London (CEDR, and Prime Disputes ), Vienna (VIAC), Roma (JAMS International), Moscow (Scientific and Methodological Centre for Mediation and Law), and Hong-Kong (Mainland HK Joint Mediation Center). He is a Senior Weinstein Fellow, JAMS, from 2010 and a carrier of the "Mediation Oscar" - CEDR Award 2012 winner for ADR and Civil Justice Innovation; Croatian Mediation Association Award 2013 and Slovenian Mediators' Association Award 2016. Srđan is identified by the international directory Who's Who Legal Commercial Mediation 2011-2018. He lives mediation, and he never quit with the parties in mediation.

Milica Andrić

Psiholog i medijator

Psiholog i medijator. Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Tokom studija, pohađala je razne kurseve u okviru i izvan fakulteta, kao što su selekcija i regrutacija zaposlenih, mobing na radu, konstruktivno rešavanje konfliktnih situacija, rad sa decom i odraslima sa posednim potrebama kao i rad sa individuama izuzetnih sposobnosti (talentima), testiranje ličnosti i inteligencije kao i korišćenje mnogih psiholoških instrumenata u cilju dobre procene karaktera, taktičnosti i samopouzdanja klijenata.
Završila je niz obuka iz oblasti komunikacije i poseduje sertifikat o završenoj Osnovnoj obuci za posrednike-medijatore.
Trenutno radi na poslovima Case manager. Vrši organizovanje logističke i koordinaciju tehničke podrške za izgradnju kapaciteta fokusiranih na upravljanje konfliktima i ADR (medijacija, pregovaranje, poslovna diplomatija, koordinacija pripreme za medijacija sa klijentima i medijatorima, follow-up po okončanoj medijacija). Takođe, poseduje veliko iskustvo u planiranju, organizaciji i sprovođenju brojnih kurseva i obuka u cilju podizanja svesti o medijacija i alternativnom rešavanju sporova.
Naročito je zanimaju oblasti alternativnog rešavanja sporova, konstruktivno rešavanje konflikata, vladavina ljudskih prava i antidiskriminacija.
Govori engleski i španski jezik.

ŽELITE DA SARAĐUJEMO