Skip to main content

Specijalizovana obuka medijatora – posrednika za rešavanje porodičnih sporova (Porodična medijacija)

7 – 10. juna 2021. godine 17:30 – 20:45

ZOOM Platforma

Cilj obuke: Sticanje znanja i veština potrebnih za primenu medijacije u sporovima iz porodičnih odnosa, a naročito osposobljavanje za razumevanje i primenu relevantnih normi Porodičnog zakona i Zakona o posredovanju u rešavanju sporova u postupcima porodične medijacije, uključujući i procenu primenljivosti medijacije u sferi porodičnih odnosa, postupanje u slučajevima sa elementima nasilja u porodici, uključivanje deteta i trećih lica u proces medijacije, pripremu sporazuma u porodičnoj medijaciji, kao i druga neophodna znanja i veštine za primenu medijacije u porodičnim sporovima.

Program obuke posebno je prilagođen sprovođenju putem interneta korišćenjem aplikacije „Zoom“.

Radi najoptimalnijeg prilagođavanja metodologije predavanja potrebama polaznika obuke, ova

obuka se sprovodi tokom četiri (4) dana od 17:30 -20:45 časova.

Pohađanjem ove obuke, polaznici stiču uverenje o završenih 10 sati stručnog usavršavanja, neophodnih za produženje dozvole za posredovanje.

Obuka je namenjena medijatorima koji su završili osnovnu obuku za posrednike – medijatore, kao i profesionalcima koji u okviru svojih svakodnevnih aktivnosti pomažu porodicama u rešavanju konflikata.

Program obuke čine tri celine: pravni okvir za primenu medijacije u porodičnim sporovima, specifične intervencije medijatora u porodičnoj medijaciji, postupanje medijatora u vezi sa sporazumima postignutim u postupku porodične medijacije.

PREDAVAČI:

Dragana Ćuk Milankov, medijatorka, psihološkinja, predsednica Centra za alternativno rešavanje sporova

Dr Jelena Arsić, medijatorka, pravnica, docentkinja na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu

Nakon prijavljivanja, svi polaznici dobiće instrukcije za instaliranje Zoom aplikacije, koja je besplatna, kao i sve informacije i podršku neophodne za pohađanje obuke putem interneta. Za učešće na obuci, svakom polazniku je neophodan računar/tablet sa integrisanim ili eksternim mikrofonom i kamerom (moguće je koristiti i tablet ili mobilni telefon, iako se preporučuje računar sa tastaturom), kao I stabilna internet konekcija.

U nedelji koja prethodi obuke, svi registrovani učesnici dobiće poziv za „online“ sesiju od 60 minuta na kojoj će im biti pružena podrška za besplatnu instalaciju Zoom aplikacije, i dati saveti za korišćenje ove aplikacije u pohađanju obuke. Ova sesija je dobrovoljna i besplatna i nije uslov za pohađanje obuke, iako se preporučuje, naročito učesnicima koji nisu imali prethodnog iskustva sa ovom aplikacijom ili sa obukama putem interneta.

Kotizacija za obuku iznosi 11.950 dinara, i obuhvata predavanja, sve materijale i prezentacije u elektronskoj formi, priručnik za stručno usavešavanje mediajtora, radni materijal i dodatnu literaturu, pristup interaktivnoj E-learning platformi, kao i Uverenje o završenoj specijalizovanoj obuci.

Za redovne članove Nacionalnog udruženja medijatora Srbije kotizacija iznosi 8.950 din.

Plaćanje se može izvršiti u 2 jednake rate – prva rata se uplaćuje prilikom prijavljivanja na obuku, i predstavlja potvrdu rezervacije i odustanicu, dok se druga rata može uplatiti najkasnije do početka obuke.

Zbog velikog interesovanja za ovu obuku i ograničenog broja polaznika, molimo Vas da svoje učešće potvrdite u najkraćem roku. Nakon prijavljivanja dobićete informaciju o uplati kotizacije, kao i sve ostale detalje u vezi sa obukom.

 

Prijavljivanje za obuku  vrši se putem linka https://adrpartners.rs/prijavni-formular-za-specijalizovanu-obuku-za-resavanje-porodicnih-sporova/

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona 011/3231-551.

Prijavite se za ovu obuku