Skip to main content

STRUČNO USAVRŠAVANJE MEDIJATORA

(“Online” – 5 modula)

ADR Partners, u saradnji sa JAMS International i Nacionalnim udruženjem medijatora Srbije organizuje “online” program

STRUČNO USAVRŠAVANJE MEDIJATORA

(u 5 individualnih modula od po 2 sata)

od 1. oktobra 2020.

Program stručnog usavršavanja namenjen je licenciranim medijatorima, kao i svima koji su završili osnovnu obuku za posrednike u rešavanju sporova, ali i drugima koji su uključeni u prevenciju i rešavanje sporova (advokati, pravnici, HR profesionalci u privrednim društvima, javnom i civilnom sektoru, akademskim, obrazovnim i zdravstvenim ustanovama, menadžeri, konsultanti i savetnici).

Cilj programa: Sticanje specijalizovanih znanja i veština u rešavanju sukoba, a naročito unapređenje veština medijatora u rešavanju kompleksnih sporova i upoznavanje sa drugim tehnikma prevencije i rešavanja sporova (partnering, facilitacija, med-arb, arbitraža), upoznavanje sa rešavanjem međunarodnih trgovinskih sporova i najboljim praksama medijatora u svetu, razvijanje veština pregovaranja i konstruktivne komunikacije u upravljanju sukobima uključujuči i napredne tehnike prevazilaženja zastoja i blokada u pregovorima, razumevanje značaja izvinjenja u rešavanju sukoba i napredne tehnike fasilitacije izvinjenje u toku medijacije, tehnike efikasne saradnje sa punomoćnicima u cilju uspostavljanja što efikasnijeg procesa medijacije i vansudskog rešavanja sporova, ovladavanje tehnikama neophodnim za sprovođenje “online” medijacije u uslovima fizičkog distanciranja, i drugo.

Ovaj program sprovode predavači ADR Partners sa višegodišnjim međunarodnim iskustvom i preko 400 sprovedenih medijacija, kao i gostujući predavači iz Srbije i inostranstva, uz korišćenje metodologije treninga, primera iz prakse i materijala JAMS International, najveće organizacije za medijaciju i arbitražu u SAD.

Metodologija programa: Ovaj program stručnog usavršavanja organizovan je modularno i posebno je prilagođen sprovođenju putem interneta, kroz pet (5) individualnih modula u trajanju od po dva (2) sata, i to radnim danima od 18:00-20:00.

Svaki od ponuđenih modula čini posebnu celinu. Polaznici mogu izabrati jedan, ili više modula prema sopstvenom interesovanju, potrebama i terminu održavanja modula.  Radi prilagođavanja potrebama polaznika, svaki od modula stručnog usavršavanja ponuđen je u dva alternativna termina u toku jeseni 2020. godine, prema tabeli u nastavku.

NAZIV MODULA
DATUM ODRŽAVANJA
OPIS I SADRŽAJ TRENINGA
Medijacija u svetu i rešavanje međunarodnih trgovinskih sporova
Četvrtak, 1. oktobar 2020. (18.00-20.00), ili ponedeljak 2. novembar 2020. (18.00-20.00)
Sistem medijacije u Italiji, Velikoj Britaniji i SAD; „Privatna„ i „sudska“ medijacija u SAD; Medijacija u praksi UN-a i Svetske banke; Značaj Singapurske konvencije i UN modela zakona o međunarodnoj trgovinskog medijaciji za Srbiju; Kako postati „IMI“ sertifikovani medijator.
Napredne veštine pregovaranja i medijacije
Petak, 09. oktobar 2020. (18.00-20.00), ili četvrtak 12. novembar 2020. (18.00-20.00)
Napredne veštine komunikacije i upravljanja sukobima;; Napredne neuro-kognitivne tehnike pregovaranja; Kako pregovarati sa “iracionalnim” suparnikom – tehnika ”ogledala”, taktička empatija, kalibrirana pitanja, kako prepoznati laž, itd.
Medijacija putem interneta – “Web-conferencing” i “Online” medijacija
Ponedeljak 5. oktobar 2020. (18.00-20.00), ili četvrtak 22. oktobar 2020. (18.00-20.00)
Upoznavanje sa online načinima komunikacije i web konferensinga; Da li je online medijacija (OM) budućnost; Priprema medijatora za OM; Da li je “Zoom” najbolja platforma za OM; Prednosti i mane OM; Tehnike i veštine medijatora u OM; Poverljivost i zaključenje sporazuma u OM.
Moć izvinjenja u rešavanju sporova
Ponedeljak, 30. novembar 2020. (18.00-20.00) , ili četvrtak 10. decembar 2020. (18.00-20.00 )
Značaj izvinjenja u rešavanju sporova; Vrste, značenja i motivacija za izvinjenje; Kako sastaviti i dati valjano izvinjenje; Advokati kao “savetnici” izvinjenja; Izvinjenje kao prvi (ili poslednji) korak ka sporazumu; Izvinjenje u medijaciji; Medijatori kao “fasilitatori” izvinjenja.
Saradnja medijatora i punomoćnika u medijaciji
Petak, 4. decembar 2020. (18.00-20.00), ili utorak 15. decembar 2020. (18.00-20.00)
Uloga i značaj punomoćnika (advokata) u medijaciji; Kako punomoćnika učiniti saradnikom a ne protivnikom; Uloga medijatora u pripremi punomoćnika za medijaciju; Saradnja medijatora i punomoćnika kroz faze medijacije; Uloga punomoćnika u zaključenju sporazuma.

Pohađanjem jednog modula, licencirani medijatori stiču uverenje o završenih 2 sata stručnog usavršavanja, neophodnih za produženje dozvole za posredovanje, u skladu sa Pravilnikom o postupku izdavanja, obnavljanja, i oduzimanja dozvole za posredovanje … (Sl.gl.RS 146/2014)

Obuke se sprovode  putem Interneta (online) i to korišćenjem aplikacije “Zoom”. Nakon prijavljivanja, svi polaznici dobiće instrukcije za instaliranje ove aplikacije, kao i sve informacije i podršku i informacije neophodne za pohađenje obuke putem interneta.

Za učešće na obuci, svakom polazniku je neophodan računar sa integrisanim ili ekstenim mikrofonom i kamerom (moguće je koristiti i tablet ili mobilni telefon, iako se preporučuje računar sa tastaturom), kao i stabilna internet konekcija.

U nedelji koja prethodi početku sprovođenja programa, sve registrovani učesnici dobiće poziv za “online” sesiju od 40 minuta na kojoj će im biti pružena podrška za besplatnu instalaciju “Zoom” aplikacije, i  predstavljene osnovne veštine korišćenja ove aplikacije u pohađanju obuke. Ova sesija je dobrovoljna i besplatna i nije uslov za pohađanje obuke, iako se preporučuje, naročito učesnicima koji nisu imali prethodnog iskustva sa ovom aplikacijom ili sa obukama putem interneta.

Nadamo se da će ovaj ponuđeni program stručnog usavršavanja u oblasti medijacije i mirnog rešavanja sporova odgovarati Vašim potrebama i da ćemo se uskoro videti na nekom od ponuđenih treninga.

Za dodatna pitanja i informacije možete nas kontaktirati putem telefona 011 3231 552 i 069 100 8000 ili putem e-maila info@adrpartners.rs

Kotizacija za svaki od modula stručnog usavršavanja iznosi:

  • 2.950 din. za punopravne članove Nacionalnog udruženja medijatora Srbije, i
  • 3.450 din. za ostale polaznike.

U slučaju uplate kotizacije za četiri (4) ponuđena modula stručnog usavršavanja, peti modul je besplatan.

  1. Medijacija u svetu i rešavanje međunarodnih trgovinskih sporova
  2. Napredne veštine pregovaranja i medijacije
  3. Medijacija putem interneta – “Web-conferencing” i “Online” medijacija
  4. Moć izvinjenja u rešavanju sporova
  5. Saradnja medijatora i punomoćnika u medijaciji

Svaki od modula stručnog usavršavanja ponudjen je u dva alternativna termina u toku jeseni 2020. godine prema tabeli na ovom linku.

blazo nedic

Blažo Nedić

Blažo Nedić (LLM), advokat, međunarodni medijator i konsultant, sertifikovan od strane International Mediation Institute (IMI), regionalni medijator na listi Svetske banke i Ujedinjenih nacija, član komisije IMI za akreditaciju programa obuke medijatora, član komisije za medijaciju pri International Bar Association, akreditovan za medijaciju u Srbiji, Velikoj Britaniji i SAD.

Dragana Ćuk Milankov

Dragana Ćuk Milankov, psihološkinja, medijatorka, Centar za alternativno rešavanje sukoba (CARS); Medijatorka sa liste Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, gustujuća predavačica Centra za posredovanje Crne Gore i Advokatske komore Slovenije.

dr Jelena Arsić

dr Jelena Arsić, medijatorka, redovna profesorka, Pravni fakultet Univerziteta Union. Porodična medijatorka i fasilitatorka. Članica European Mediation Network Initiative (EMNI), South East European Mediation Forum (SEEMF), Američke asocijacije za rešavanje konflikta (ACR) i Asocijacije medijatora Srbije (AmS)

Preuzmite prijavni formular u Word dokumentu

Prijavite se za ove obuke